Održani seminari i radionice

Tijekom poslovanja, u zemlji inozemstvu održali smo više od 350 specijalističkih seminara / treninga / radionica kojima je prisustvovalo više od 4.500 bankara, supervizora I drugih stručnjaka iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine,  Srbije i drugih susjednih država. Seminari su održani kao javni ili in-house seminari, u pravilu dvodnevnog trajanja. Iako ostvarujemo suradnju s eminentnim stručnjacima iz Hrvatske naordne banke i drugih institucija, u većini slučajeva predavači su bili naši zaposlenici.

Specijalizirali smo ze potrebe banaka i financijske industrije pa je i većina naših tema odgovor na potrebe kreditnih i drugih financijskih institucija.

Teme i sadržaji održanih seminara i radionica uključili su između ostalih sljedeće naslove:

Kreditni rizik

 • Kreditne vještine I i II
 • Upravljanje rizicima – kreditni rizik
 • Standardizirani pristup kreditnom riziku, upravljanje kolateralom
 • Analiza financijskih izvještaja i strukturiranje kredita
 • Upravljanje kreditnim portfeljem
 • Analiza financijskih izvještaja – novi obrasci
 • Kreditni rizik – RAROC – simulacija poslovanja banke
 • Kreditno poslovanje banaka
 • Analiza financijskih izvještaja
 • Pregled i ocjena kreditnog portfelja
 • Kreditni nadzor i ocjena kreditnog portfelja banke
 • Upravljanje kreditima i kreditnim rizikom
 • Kreditiranje obrtnih sredstava
 • Naplata kredita i rješavanje konflikata
 • Kreditiranje malih poduzetnika
 • Kreditiranje turističkih subjekata
 • Nadzor kredita i praksa portfelja kredita građanima
 • Naplata kredita
 • Analiza i kreditiranje subjekata i projekata u građevinarstvu
 • Ocjena poslovnog plana poduzetnika
 • Modeliranje kreditnog rizika
 • Radionica modeliranje kreditnog rizika
 • Specifičnosti kreditne analize raznih djelatnosti
 • Kreditiranje obrtnih sredstava u građevinarstvu
 • Analiza financijskih izvještaja i poduzeća
 • Analiza i rizik kreditiranja građevinarstva
 • Parametri rizika – PD
 • Analiza poduzeća i rizika djelatnosti
 • Kreditni rizik – standardizirani pristup i tehnike ublažavanja kreditnog rizika
 • Kreditni rizik – Mercursim
 • Analiza poduzeća i rizika gospodarske grane
 • Analiza financijskih izvještaja i strukturiranje kredita
 • Analiza financijskih izvještaja i kreditnog rizika
 • Upravljanje kreditnim portfeljom
 • Projektno financiranje
 • Bonitetno vrednovanje i CVA rizik
 • Odredince upravljanja kreditnim rizikom – default

Uspješno poslovanje

 • Upravljanje aktivom / pasivom
 • Strateško planiranje
 • Direktorski seminar – bankovni pokazatelji
 • Izvještaji o poslovanju banaka
 • Internet bankarstvo
 • Planiranje dobiti
 • Analiza funkcionalnih troškova
 • Analiza poslovanja banke
 • Strateško planiranje – analiza poslovanja banke
 • Analiza poslovanja i analiza funkcionalnih troškova – znakovi opasnosti
 • Analiza financijskog izvještaja banke i strateški plan
 • Mali i mikro poduzetnici
 • Strateško upravljanje – analize i ciljevi
 • Strateški menadžment u bankama
 • Poslovni modeli maloprodaje
 • Statistika platnog prometa
 • Sustav upravljanja

Sigurnost poslovanja

 • Prijevare u bankarstvu
 • Prepoznavanje prijevara u bankarstvu
 • Sigurnost informacijskih sustava
 • Prijevare, zloupotrebe zaposlenika, pranje novca
 • IT sigurnost
 • Novosti u IT sigurnosti
 • Upravljanje i sigurnost informacijskih sustava
 • Prijevare – kako ih spriječiti?
 • Prijevare – interna istraga i intervjuiranje
 • Računalne prijevare

Kriza i nakon krize

 • Odobravanje i prodaja kredita u recesiji
 • Krizno upravljanje u bankarstvu
 • Analiza poduzeća i rizika privredne grane u uvjetima recesije

Marketing i Prodaja

 • Vještina prodaje
 • Vještina prodaje u bankarstvu
 • Marketing u bankarstvu
 • CRM – upravljanje odnosima s klijentima
 • Upravljanje odnosima s klijentima i uspješna prodaja
 • Efikasni marketing u bankarstvu

Korporativno upravljanje

 • Korporativno upravljanje u bankama
 • Politika i praksa plaća i nagrađivanja
 • Nova regulativa primitaka radnika
 • Zaštita potrošača
 • Sustav unutarnjih kontrola

Ostale teme

 • Novi Zakon o osiguranju – sustav upravljanja, usklađenost
 • Restrukturiranje poslovanja
 • Poslovni procesni reinženjering
 • Komunikacija u poduzeću
 • Neverbalna komunikacija
 • Upravljanje promjenama
 • Devizno poslovanje
 • Marketing u turizmu
 • Marketing turističkih atrakcija
 • Franšizing

Baselski sporazumi, CRD, CRR

 • Sporazum o kapitalu BASEL II
 • Basel II – Standardizirani pristup kreditnom riziku, upravljanje kolateralama
 • Standardizirani pristup adekvatnosti kapitala
 • Kreditni rizik – standardizirani pristup i tehnike ublažavanja kreditnog rizika
 • ICAAP – Proces procjene adekvatnosti internog kapitala
 • ICAAP, stres testiranje, sustav upravljanja rizicima
 • Sporazum o kapitalu Basel III i EU regulativa
 • Sporazum o kapitalu Basel III, EU regulativa i izmjene odluka HNB
 • Izmjene EU regulative kreditnih institucija
 • Upravljanje aktivom i pasivom – adekvatnost kapitala
 • Transferne cijene
 • EBA i Uredba EU o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije
 • Stres testiranje
 • CRR – Uredba 575/2013/EU o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije
 • Financijski instrumenti u superviziji
 • Primjena EU uredbi EMIR I CRR
 • Izvješćivanje o zahtjevima za likvidnost
 • Adekvatnost kapitala i ICAAP

Upravljanje rizicima

 • CAMELS & upravljanje rizikom
 • Upravljanje rizicima/upravljanje aktivom i pasivom
 • Upravljanje rizicima – upravljanje kreditnim rizikom
 • Upravljanje rizicima – operativni rizik
 • Upravljanje rizikom likvidnosti
 • Stres testiranje
 • Planovi oporavka
 • Delegirana uredba i novo izvješćivanje o zahtjevima za likvidnost
 • Koeficijent likvidnosne pokrivenosti i novi izvještajni zahtjevi

Tržišni rizik

 • Tržišni rizici I. – financijski instrumenti i derivati
 • Tržišni rizik II. – izračunavanje cijene i rizika
 • Tržišni rizik III. – pogled supervizora
 • Investiranje u bankarstvu
 • Financijski derivati
 • Kamatni rizik u bankovnoj knjizi
 • Upravljanje kamatnim rizikom – simulacija banke
 • Kvantifikacija kreditnog i tržišnog rizika

Operativni rizik

 • Operativni rizik
 • Operativni rizik standardizirani pristup
 • Operativni rizik i upotreba Excela I i II
 • Operativni rizik – integralni pogled
 • Uspješno upravljanje operativnim rizikom
 • Operativni rizik u društvima za osiguranje

Interna revizija

 • Regulativa Basel II i interna revizija
 • Interna revizija bazirana na riziku
 • Interna revizija – kontrola u bankama
 • Interna revizija u bankama
 • Unutarnja revizija informacijskih sustava banke
 • Revizija i interne kontrole sprječavanja prijevara
 • Interna revizija IT sustava
 • Interna revizija prijevara
 • Interna revizija – procjena rizika
 • Zakon o kreditnim institucijama i interna revizija
 • Interna revizija i procjena rizika IT kontrola
 • Interna revizija temeljena na riziku
 • Interna revizija prijevara i financijskog kriminala
  Interna revizija u svijetlu nove regulative CRD IV / CRR

Funkcija usklađenosti

 • Funkcija usklađenosti – rizik usklađenosti
 • Radionica – procjena rizika usklađenosti
 • Rizik usklađenosti
 • Procjena rizika usklađenosti
 • Radionica – procjena rizika usklađenosti
 • FATCA – Zakon o poreznoj usklađenosti inozemnih računa SAD
 • Upravljanje i procjena rizika usklađenosti
 • Funkcija praćenje usklađenosti u osiguravajućim društvima
 • Platni promet

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

 • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
 • Sprječavanje pranja novca i dužna pažnja (dubinska analiza)
 • Radionica – procjena rizika pranja novca i financiranja terorizma
 • Borba protiv pranja novca – europska regulativa, nove tipologije
 • Sprječavanje pranja novca II – rizik, monitoring
 • Sprječavanje pranja novca – mjenjačnice
 • Nove smjernice HNB o sprječavanju pranja novca
 • FATCA – Zakon o poreznoj usklađenosti inozemnih računa SAD
 • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u osiguravateljskim društvima
 • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – 4. EU direktiva
 • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – 5. EU direktiva
 • Sprječavanje pranja novca – monitoring
 • Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u mjenjačnicama
 • Nove smjernice EBA, preporuke FATF, EU regulativa, nove tipologije
 • Nove smjernice EBA, tekuća kretanja, novi rizici, tipologije
 • Radionica – procjena rizika pranja novca – kategorije rizika, metodologije procjene, provođenje procjene rizika, unutarnje kontrole
 • Dužna pažnja . dubinska analiza klijenata, monitoring transakcija, kriminalne aktivnosti, pokazatelji, tipologije
 • Pranje novca i korupcija, nogometni sektor, slobodne trgovačke zone, trafiking
 • Monitoring i analiza transakcija, korištenje kvantifikativnih metoda, kopanje podataka, detekcija i forenzički pristup
 • Nove metode plaćanja i pranje novca / financiranje terorizma
 • Vodič za pristup temeljem rizika za politički izložene osobe
 • Online kockanje & klađenje i pranje novca / financiranje terorizma
 • Smjernice za pristup temeljem rizika, dobre prakse upravljanja rizicima pranja novca, virtualne valute, tipologije
 • Novi rizici financiranja terorizma, Mišljenje EBA o primjeni mjera dubinske analize na klijente tražitelje azila iz trećih zemalja ili teritorija povećanog rizika
 • Tipologije pranja prihoda iz organiziranog kriminala, ranjivosti transakcija s nematerijalnom imovinom
 • Sprječavanje pranja novca za zastupnike i posrednike u osiguranju
 • Sprječavanje pranja novca za računovođe
 • Spriječavanje pranja novca i računalne prijevare
 • Spriječavanje pranja novca – rizici novih tehnologija
 • Smjernice o čimbenicima rizika
 • Sprječavanje pranja nova i preporznavanje sumnjivih transakcija
 • Tipologije pranja prihoda iz organiziranog kriminala

Zanima vas više?

Do sada smo održali cijeli niz in-house edukacija i treninga u zemlji i inozemstvu, Korisnici su u najvećem broju slučajeva zahtjevne organizacije kao što su to kreditne institucije – banke. Ako vas zanima više pošaljite nam upit ili nas telefonski kontaktirajte.