POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ova politika osigurava adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – u nastavku: Uredba) i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Sukladno Uredbi uskladili smo svoje poslovanje vezano za obradu i zaštitu osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom privatnosti i zaštite osobnih podataka (dalje: Politika).

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je POTECON doo, T. Krizmana 4, 10090 Zagreb (dalje POTECON),

POTECON obrađuje one osobne podatke koje ste nam sami dali popunjavanjem prijave za sudjelovanje u edukaciji, upita za naše usluge i proizvode i/ili narudžbe za pojedini program, a koji su nam neophodni kako bismo vam pružili uslugu odnosno isporučili proizvod, sukladno odredbama Uredbe i ove Politike.

Ova Politika je temeljni akt koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi. Ova Politika primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju vršimo sukladno ciljevima i djelatnosti, odredbama Uredbe i primjenjuje se na sve obrade osobnih podataka unutar POTECON-a. Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite upravljanja osobnim podacima ispitanika.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).

Ispitanik je fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, OIB, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obzirom da osobne podatke prikupljamo izravno od vas, u nastavku vam želimo pružiti sve informacije o tome zašto ikako obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dali

x. 1. Područje primjene

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke koje POTECON prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke

1.1. Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je POTECON doo, T. Krizmana 4, 10090 Zagreb, tel. + 385 1 37 33 776, e-mail: info@potecon.info.

1.2. Osobni podaci

Kao voditelj obrade svjesni smo važnosti koju osobni podaci predstavljaju za svakog pojedinca i zbog toga nam je iznimno bitno postupanje u skladu s važećim propisima. Stoga kontinuirano radimo na održavanju i unaprjeđenju sigurnosti vaših osobnih podataka i vaše privatnosti.

Za razumijevanje Informacija o obradi podataka potrebno je razumjeti osnovne pojmove kao što su osobni podatak i obrada podataka.

Osobni podatak je svaki podatak ili njihova kombinacija kojima se utvrđuje identitet pojedinca ili putem kojima se može utvrditi identitet pojedinca kao što su, primjerice, ime, prezime, osobni identifikacijski broj, podaci o adresi, lokaciji, fotografija, podaci o zaposlenju i sl.

Obrada podataka je svaki postupak na osobnim podacima kao što su prikupljanje, bilježenje, strukturiranje, pohrana, izmjena, obavljanje uvida, uporaba, prijenos te brisanje.

2. Načela obrade osobnih podataka

POTECON vaše osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

 • zakonitost, poštenost i transparentnost obrade: što znači da obrada mora biti u skladu s određenim pravnim temeljem, a načelima poštene i transparentne obrade zahtijeva se da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama,
 • ograničavanje svrhe znači da podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;
 • smanjenje količine podataka: znači da podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
 • točnost: to znači da podaci moraju biti točni i ažurni, mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;
 • ograničenje pohrane: znači da podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;
 • cjelovitost i povjerljivost: znači da podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja;
 • pouzdanost: znači da je POTECON odgovoran za poštivanje načela i da je teret dokaza na voditelju obrade.

3. Koje podatke prikupljamo i obrađujemo i svrha obrade radi kojih upotrebljavamo vaše osobne podatke i pravna osnovu za obradu osobnih podataka

POTECON u svom radu prikuplja osobne podatke radi sklapanja i izvršenja ciljeva udruge kao i radi ispunjavanja obveza određenih zakonom i drugim propisima te realizacija uslga odnosno proizvoda od strane  POTECON-a nije moguća bez prikupljanja i obrade obveznih i poslovno uvjetovanih podataka. Osim toga, na temelju vaše izričite privole POTECON obrađuje vaše podatke kako bi pružila što kvalitetniju uslugu.

3.1. Obvezni podaci

Svrha obrade vaših osobnih podataka je vođenje evidencija polaznika edukacija i korisnika usluga odnosno proizvoda te obzirom na izdavanje certifikata obvezno prikupljamo neke osobne podatke.

Osobni podaci koje POTECON prikuplja od vas su: ime i prezime, tvrtka zaposlenja i radno mjesto.

3.2. Poslovno uvjetovani podaci

Poslovno uvjetovani podaci su oni koji su potrebni za sklapanje i/ili izvršavanje ugovornog odnosa te ovise o programu proizvoda / usluga koji se koristi.

Poslovno uvjetovan podatak može biti i kontakt podatak ako je potreban za realizaciju programa (primjerice, adresa elektroničke pošte te broj mobitela za slanje SMS poruka s obavijestima i sl.

Poslovno uvjetovani podaci koje POTECON prikuplja su: e-mail adresa, broj telefona, upisani program.

3.3. Kontakt podaci

Kontakt podaci su dobrovoljno dani podaci te služe kako bi vas POTECON na najbrži i najjednostavniji način obavijestio o činjenicama i događajima značajnim za program za koju ste iskazali interes ili koju koristite te dostavio informacije/dokumentaciju na vaš zahtjev ili upit.

Sukladno svrsi obrade POTECON će vaše osobne podatke obrađivati isključivo za:

 • vođenje evidencije pohađanja programa/radionica
 • provjeru točnosti i ispravnosti odnosno ažuriranje osobnih podataka,
 • telefonsku, SMS i/ili e-mail komunikaciju

Osim toga, vaše ćemo osobne podatke obrađivati u svrhu slanja obavijesti na vašu e-mail adresu koje POTECON može slati o novostima, radionicama, događajima, projektima, aktivnostima, konzultacijama, savjetovanjima i anketama, a koje provodi u svrhu ostvarivanja poslovnih ciljeva.

Vi samostalno odlučujete koje ćete osobne podatke dati, ali odbijanjem davanja obaveznih podataka nismo vam u mogućnosti isporučiti naše usluge odnosno proizvode. Davanjem potpunih informacija i davanjem privole o primanju naših obavijesti putem e-mail adrese, SMS-a i/ili telefonskim kontaktom osiguravamo vam pravovremene, točne i bitne informacije o održavanju naših programa.

U svakom slučaju i u svakom trenutku vi možete opozvati danu privolu, poslati zahtjev za ograničenjem obrade, odnosno bilo koji slični prigovor na koji imate pravo sukladno Uredbi, a mi ćemo postupiti prema vašem zahtjevu.

Privola je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Svoju privolu nam dajete vlastoručnim potpisivanjem pojedinih obrazaca ili slanjem elektroničke pošte koja zamjenjuje pisani obrazac. Privolu možete povući na način na koji je dana ili odgovarajućom obavijest na adresu naše elektroničke pošte. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja

4. Dostavljanje osobnih podataka drugim osobama i izvršitelju obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime i po nalogu voditelja obrade.

POTECON će pažljivo i s krajnjim oprezom pohraniti i čuvati sve vaše osobne podatke koje ste nam dali i ne  prosljeđuje ih drugim osobama, osim vanjskom pružatelju usluge tzv. izvršitelju obrade podataka s kojim POTECON ima potpisan Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga. S navedenim smo partnerom sklopili ugovor kojim se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite vaših osobnih podataka, obveza njihove obrade isključivo u mjeri potrebnoj za obavljanje računovodstvenih poslova te sukladno Uredbi i našim uputama, obveza čuvanja njihove povjerljivosti, kao i zabrana korištenja vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim onih određenih u odgovarajućem ugovoru.

POTECON ne prenosi i neće prenositi osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji, ili bilo kojoj drugoj trećoj osobi.

Pravo uvida u vaše osobne podatke imaju nadležna tijela Republike Hrvatske propisana zakonom i u slučajevima propisanim zakonom.

5. Vremensko razdoblje čuvanje vaših podataka

Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih opisanih svrha, tj. sve dok želite ostati s nama u kontaktu i dok želite primati naše obavijesti sukladno privoli koju ste nam dali prilikom korištenja nekog od naših programa proizvoda ili usluga, odnosno dok ne povučete privolu koju ste nam dali u određene svrhe.

Ukoliko, i kada, zaprimimo vaš zahtjev za brisanjem podataka, opoziv privole, zahtjev za ograničenjem obrade Vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo postupiti prema vašem zahtjevu, te će pohrana osobnih podataka u određenom roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja.

Navedena prava možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva na info@potecon.info.

6. Zaštita vaših osobnih podataka

Zaštita i sigurnost vaših osobnih podataka najvažniji nam je zadatak i prioritet. Iz tog razloga obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s Uredbom, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite za sprječavanje neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja osobnih podataka. Podaci se čuvaju zaštićeni pristupnom lozinkom. Pristup vašim osobnim nije moguć preko naše web stranice. Računalo na kojem se nalaze vaši osobni podaci zaštićeno je odgovarajućim vatrozidom i programom zaštite.

7. Internetske stranice na koje se odnosi ova politika

Ova Politika primjenjuje se i na sve usluge i podstranice raspoložive pod domenom potecon.info. Posjetom ovoj internetskoj stranici dajete privolu na sadašnje i buduće uvjete ove politike koji se odnose na ove internetske stranice. Ako ne želite prihvatiti ove uvjete, trebate napustiti našu internetsku stranicu.

7.1. Vrste informacija koje se prikupljaju na stranici potecon.info

Postoje dvije vrste podataka koji se prikupljaju na stranici potecon.info: informacije koje vas osobno identificiraju i informacije koje nisu vezane za vas osobno.

7.2. Informacije koje vas osobno identificiraju

Informacije koje vas osobno identificiraju (“osobni podaci”) su informacije koje vas identificiraju kao osobu koja je poslala upit ili prijavu za neki program, kao što su vaše ime, e-mail adresa, telefon, tvrtka zaposlenja i radno mjesto. Osobni podaci dobivaju se samo tijekom postupka prijave kada nam takve podatke date dobrovoljno. POTECON  koristi osobne podatke u skladu s ovom politikom. Na primjer, može vas se zatražiti da dobrovoljno navedete svoju e-mail adresu kad komunicirate s nama.

Nakon što nam navedete osobne podatke, možete biti sigurni da će se oni koristiti samo kao potpora vašem odnosu s POTECON-om. Ozbiljno shvaćamo vaše povjerenje te nećemo dijeliti, prodavati ili iznajmljivati vaše osobne podatke drugima.

7.3. Informacije koje nisu vezane uz vas osobno

Informacije koje nisu vezane uz vas osobno (“neosobni podaci”) su informacije koje vas ne identificiraju kao pojedinca, kao što su vrsta vašeg preglednika, IP adresa, URL prethodne internetske stranice koju ste posjetili itd. Kad koristite stranicu potecon.info,  možemo prikupiti neosobne podatke koje nam dobrovoljno navedete, kao što su informacije uključene u odgovor u nekom upitniku ili anketi.

7.4. Zašto prikupljamo vaše podatke

Primarna svrha prikupljanja osobnih podataka na stranici potecon.info je omogućiti pružanje usluge koja odgovara vašim potrebama ili zahtjevima. Prikupljamo samo informacije koje smatramo nužnima za postizanje te svrhe te koje su opisane u ovoj politici.

7.5. Kako prikupljamo podatke

POTECON  prikuplja podatke kad nam sami dajete informacije ili putem web tehnologija.

7.6. Informacije prikupljene od vas

Ako odaberete da napravite upit/prijavu na stranici potecon.info, zatražit ćemo da nam navedete osnovne identifikacijske i kontakt podatke. Kad je moguće, navodimo koja su polja potrebna, a koja nisu. Ako odaberete ne koristiti naše programe, ne morate navoditi kontakt niti identifikacijske podatke koji se traže.

7.7. Informacije koje nisu vezane uz vas osobno koje se prikupljaju putem tehnologije

Kolačići / Cookies

potecon.info može koristiti “cookie” tehnologiju kako bi unaprijedili vaše iskustvo na stranici iStemplay.com i prikupili podatke za statističko izvještavanje i analizu internetske stranice. Cookie tehnologija ne pohranjuje vašu individualnu e-mail adresu ni bilo kakve osobne podatke o vama.

Cookie je mala jedinica informacija poslanih s internetske stranice koju preglednik vašeg računala pohranjuje na vaš tvrdi disk. Ona sadrži informacije koje mogu zatrebati stranici kako bi personalizirala vaše iskustvo te prikupila statističke podatke o internetskoj stranici, kao što su stranice koje se posjećuju, što se preuzima, naziv domene davatelja pristupa Internetu te državu iz koje dolaze naši posjetitelji, kao i adrese stranica koje se posjećuju odmah prije ili nakon posjeta stranici iStemplay.com. Međutim, nijedan dio navedenoga ne povezuje se s vama osobno te se mjeri samo u skupnom obliku.

Ako želite pretraživati bez cookiesa, možete konfigurirati svoj preglednik da odbaci sve cookiese ili vas obavijesti kad se određeni cookie postavlja. (Svaki preglednik je različit, zato pogledajte izbornik “Pomoć” svog preglednika kako biste otkrili kako promijeniti postavke za cookie.) Vaše iskustvo sa stranicom potecon.info može biti drugačije ako prilagodite svoj preglednik da blokira cookies.

Web Beacons

potecon.info može koristiti “web beacons” (internetske oznake) sa svrhom oglašavanja, jačanja e-mail oglašavanja i evidencije upotrebe potecon.info stranica. Možemo koristiti treće strane za upravljanje s “web beacons” i podacima koji su tim putem prikupljeni. Web beacons ne pohranjuju vaše pojedinačne e-mail adrese niti bilo kakve osobne informacije.

Web beacons, koji se također nazivaju i čisti GIF-ovi (uobičajeni format za slikovne datoteke), nevidljive su datoteke na internetskim stranicama koje posjetite. Ukoliko posjetite neku stranicu na potecon.info koja sadrži web beacon, ona komunicira s vašim računalom kako bi se odredilo, između ostalog, jeste li već bili na toj stranici prije ili pogledali određenu informaciju.

IP adresa

potecon.info može prikupljati IP adrese sa svrhom upravljanja sustavima, dijagnoze problema s poslužiteljem i prikupljanja skupnih informacija (kao što je koliko se posjetitelja prijavilo na iStemplay.com). Kad posjetite određenu internetsku stranicu na potecon.info, naši poslužitelji bilježe vašu IP adresu. IP adresa je broj koji se automatski dodjeljuje vašem računalu kad se koristite Internetom.

S kime dijelimo informacije

Ozbiljno shvaćamo povjerenje koje nam pružate (imate u nas) te ni u kom slučaju nećemo dijeliti, prodavati ili iznajmljivati vaše osobne podatke drugima.

potecon.info stranice mogu sadržavati poveznice na stranice održavane od strane trećih osoba, čije se informacije i pravila privatnosti razlikuju od naših. Nismo odgovorni za informacije ili pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti koja se primjenjuju od strane tih trećih osoba. Savjetujemo da pročitate pravila zaštite osobnih podataka i privatnosti svih Internet stranica trećih osoba prije posjete ili predaje kakvih osobnih podataka ili drugih informacija putem takvih Internet stranica.

Zapamtite da ako posjećujete druge internetske stranice, uključujući i stranice naših partnera, oglašivača, trgovaca ili druge stranice koje su povezane s našom stranicom, te druge stranice mogu prikupljati osobne i neosobne podatke o vama. Prakse u vezi informacija tih drugih stranica nisu obuhvaćene ovom Politikom. iStemplay.com nema obvezu ni odgovornost za te stranice ili njihove vlastite politike.

Otkrivanje osobnih informacija za pravne svrhe te zaštita stranice iStemplay.com i ostalih: potecon.info zadržava pravo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama ako vjeruje da je to nužno da se:

 • udovolji zahtjevima zakona ili kao odgovor na bilo kakav zahtjev od strane tijela nadležnih za provedbu zakona u vezi s kaznenom istragom, odnosno državnih ili upravnih tijela u vezi s parničnim postupkom koji je u tijeku ili administrativnom istragom,
 • kada imamo razloga vjerovati da je otkrivanjem ovih podataka potrebno identificirati, kontaktirati ili pokrenuti pravne mjere protiv nekoga tko može biti uzrok povrede vama, ili na neki drugi način, povređivanjem ili uplitanjem u prava, vlasništva ili poslovanje iStemplay.com te drugim korisnicima naših internetskih stranica ili drugima koji bi mogli biti oštećeni takvim aktivnostima
 • zaštite ili obrane naša zakonska prava ili vlasništvo, iStemplay.com ili naši korisnici ili
 • istraže, spriječe ili poduzmu mjere u vezi nezakonitih aktivnosti, mogućih prijevara, situacija koje uključuju potencijalne prijetnje fizičkoj sigurnosti neke osobe ili kršenju odredbi i uvjeta korištenja IStemplay.com

7.8. Vaše mogućnosti i izuzeće

Slobodni ste svakodobno i bez naknade zahtijevati informacije o vašim osobnim podacima koje smo pohranili te zatražiti informacije o tome koje vaše podatke imamo, kao i izmjenu i/ili brisanje svojih podataka osim onih koji se odnose na ispostavljanje računa za usluge za koje ste se predbilježili ili čije pohranjivanje je propisano zakonom.

Također ste slobodni zahtijevati i ispravak ili brisanje bilo kojeg netočnog podatka na isti način, kao i kontaktirati nas u slučaju da imate bilo kakvih pitanja vezano uz ovu Politiku. Promjene ili ispravke osobnih podataka možete zatražiti pisanim putem.

potecon.info će vam se obratiti samo ako odaberete da se s vama kontaktira.

Ako odaberete primanje newsletter e-mail poruke, potecon.info vam može periodički slati elektroničke e-mail poruke koje opisuju nadopune sadržaja, nove mogućnosti ili promotivne ponude u vezi internetske stranice i programa potecon.info. U bilo kojem trenutku možete odabrati obustavu primanja takvih poruka. Jednostavno slijedite upute sadržane u poruci koju ste primili ili pošaljite odgovor u kojem navodite svoj zahtjev, a mi ćemo izvršiti tražene promjene.

Osim ako ne odaberete izričito da želite primati informativne poruke, jedine e-mail poruke koje ćete primati od potecon.info bit će obavijesti koje su nužne za isporuku usluge/proizvoda koji ste kupili te odgovor na e-mail upite koje nam pošaljete.

7.9. Privatnost i zaštita podataka djece

potecon.info nije namijenjena za uporabu djeci niti prikupljamo bilo kakve podatke koji se odnose na djecu. Potičemo roditelje i skrbnike da se upoznaju s internetskim stranicama koje posjećuju njihova djeca.

7.10. Sigurnost vaših podataka

Sigurnost vaših osobnih podataka vrlo nam je bitna te se zalažemo zaštititi informacije koje prikupimo. Naši objekti imaju sigurnosne mjere za zaštitu od gubitka, zlouporabe ili izmjene informacija koje je i potecon.info prikupio od vas na našoj stranici. Vaši podaci se ne pohranjuju na serveru na kojem se nalaze stranice potecon.info.

Nažalost nijedan prijenos podataka putem Interneta ili neke druge bežične mreže ne može zajamčeno biti sto posto siguran. Zbog toga, iako nastojimo zaštiti vaše osobne podatke, potecon.info ne može osigurati ili jamčiti sigurnost bilo kojih informacija koje nam prenosite te to radite na vlastiti rizik.

7.11. Prihvaćanje politike

Posjetom stranici potecon.info kao i podnošenjem upita/prijave, prihvaćate odredbe i uvjete ove Politike u dijelu koji se odnosi na naše internetske stranice te potecon.info ima pravo koristiti vaše podatke kako je opisano u ovoj Politici. Zadržavamo pravo izmjene ove Politike u bilo kojem trenutku sukladno primjenjivim propisima. Nastavak korištenja stranice potecon.info nakon što vas ili osobno obavijestimo ili općenito pošaljemo takve izmjene na potecon.info predstavljat će vaše prihvaćanje tih izmjena.

Ova Politika primjenjuje se primarno s obzirom na informacije koje prikupimo na potecon.info, te na primjenjiv i odgovarajući način i na sve informacije koje potecon.info prikupi prilikom prijave za pojedini edukativni program.

Ako zbog bilo kojeg razloga vjerujete da se potecon.info nije pridržavao ove Politike, molimo vas da nas obavijestite na niže navedenu adresu.

8. Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

POTECON vaše osobne podatke obrađuje sukladno vašim pravima definiranim unutar Uredbe. Svjesni smo da su osobni podaci vaše vlasništvo i vi uvijek i u svakom trenutku možete zatražiti i iskoristiti sljedeća prava:

 1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) kojim možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka:
 • ako isti više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja
 • ako povučete privolu, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka
 • ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • ako se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima
 1. Pravo na pristup podacima kojim imate pravo dobiti od Udruge informacije vezane uz postupak prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.
 2. Pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka kojim imate bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Udruge ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose.
 3. Pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
 • ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe
 • ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 1. Pravo na prigovor kojim imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koji se obrađuju na temelju zakonske osnove ili legitimnih interesa voditelja obrade.

Možete u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava putem e-pošte info@potecon.info. POTECON će na sve vaše zahtjeve o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava pružiti pismeni odgovor u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, uz najviše produljenje odgovora od 30 dana kada je to nužno.

Ako zbog bilo kojeg razloga vjerujete da se POTECON nije pridržavao ove Politike, molimo vas da nas obavijestite na navedenu adresu elektroničke pošte

Ako u bilo kojem trenutku želite povući privolu za danu suglasnost o slanju obavijesti na Vašu e-mail adresu, možete to učiniti upućivanjem zahtjeva na adresu e-pošte info@potecon.info.

Prigovor na obradu osobnih podataka podnosi se nadzornom tijelu na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.

9. Kontaktirajte nas

Molimo, primite na znanje da svaki put kad nam date bilo koje informacije u vezi s bilo kojom uslugom vezanom za POTECON, pristajete na obradu tih informacija u mjeri koja je nužna za pružanje usluga u kojima sudjelujete ili želite sudjelovati.

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovoj Politici i/ili načinu na koji ona utječe na vas, slobodno nam se obratite:

 • slanjem e-mail zahtjeva na: info@potecon.info ili
 • slanjem pisma putem zemaljske pošte na adresu POTECON doo, T. Krizmana 4, 10090 Zagreb

Promjene Politike

POTECON može s vremena na vrijeme mijenjati ili dopuniti ovu Politiku. U nastojanju da vas obavještavamo o promjenama ove Politike, molimo primite na znanje da je zadnja revizija izvršena u svibnja 2018. godine. Izmjene ove Politike neće utjecati na našu upotrebu prethodno pribavljenih osobnih podataka i obveze preuzete ovom Politikom.

Primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.