Kroz tri desetljeća poslovanja, našim smo korisnicima pružili brojne usluge i realizirali različite projekte u različitim djelatnostima. Osim održavanja seminara i radionica, sve ostale aktivnosti su, kao i danas, stvarale rezultate na nekoliko osnovnih područja našeg poslovnog djelovanja. Od 1997. primarni korisnici naših usluga su subjekti u bankarskom sektoru.

Aplikacije i rješenja

Prateći rad naših korisnika na različitim područjima, uočavajući potrebe za praktičnim informatičkim rješenjima, naša aktivnost je razvoj specijaliziranih profesionalnih aplikacija potrebnih za dnevni rad.

Nakladništvo

Na specijaliziranim područjima, objavili smo priručnikečiji je sadržaj usmjeren na dnevnu praksu. Naslove koji daju praktične odgovore na probleme i pitanja svakodnevnog poslovanja, koji daju primjenjive upute i primjere.

Poslovne usluge

Sa ciljem pružanja pomoći i optimiziranja poslovanja i rezultata, analizom postojećeg stanja, dijagnosticiranjem problema i razvojem plana poboljšanja.

Aplikacije i rješenja

Za kreditne institucije

Modul za ocjenu kreditne sposobnosti i kreditno rangiranje

Ekspertni model za ocjenjivanje i interno kreditno rangiranje malih i srednjih poduzeća. Namijenjena bankama, aplikacija omogućava analizu kreditne sposobnosti, ocjenu kreditnog zahtjeva, raspoređivanje u rizične skupine. Uključuje ocjenu investicijskih projekata, usporedbu s gospodarskim pokazateljima djelatnosti i dr.

Analiza kreditne sposobnosti, ocjena kreditnog zahtjeva i posljedično tome raspoređivanje u rizične skupine, posebno kada se radi o trgovačkim društvima, traži provođenje niza financijskih i drugih analiza. Ova aplikacija radi upravo to, polazeći od bilance stanja i računa dobiti podnositelja kreditnog zahtjeva, daje različite analize te uključuje usporedbu s pokazateljima i poslovanjem industrijske djelatnosti kojoj pripada klijent čija se kreditna sposobnosti utvrđuje.

Osim aplikacije svaki korisnik dobiva i cjelokupnu metodologiju rangiranja koju može uključiti u svoje politike, procedure i prakse zadovoljavajkući time regulativne zahtjeve.

O kvaliteti ovog modela govori 17 godina njegovog korištenja u banakama u okviru kreditnih postupaka.

Modul za analizu i planiranje poslovanja banke

Uključujući podatke o poslovanju i kapitalu banke, bankarske industrije i usporedive grupe banaka modul omogućava analizu postojećeg i planiranog poslovanja.

Osnovni sadržaj modula uključuje analizu neto prihoda prema aktivi,pregled i usporedbu komponenti neto prihoda,razmatranje trendova prihoda i promjena iz razdoblja u razdoblje, analizu profitne marže i neto kamatne marže, prinosa na ukupna prihodujuća sredstva i sredstva terećena troškovima, komponenti nekamatnog prihoda i troškova, razmatranje rezervi i prosječne aktive, portfelja trgovanja, analizu likvidnosti, razmatranje adekvatnosti kapitala, trendove rasta, zadržavanje dobiti, obujam i distribuciju rizične aktive, razmatranje rizika, kamatnog rizika i dr..

Generirani izvještaj sadrži tabelarne prikaze podataka s godišnjim i tromjesečnim kretanjima, analizu podataka i kretanja prema razdobljima, grafički prikaz trendova i dr.

Utvrđuje područja koja predstavljaju mogući razlog brige i područja koja predstavljaju priliku za rast poslovanja.

Modul za analizu funkcionalnih troškova i profitabilnosti

Važnost upravljanja troškovima i profitabilnošću pojedinih proizvoda i usluga svake banke neprocjenjiva je. Prvi koraci počinju analizom funkcionalnih troškova i utvrđivanjem cijene – troškova i profitabilnosti svakog proizvoda. Čime je stvoren jedan od uvjeta segmentiranja i analize tržišta te utvrđivanje strategije rasta banke.

Aplikacija povezuje stavke aktive i pasive, računa dobiti i druge podatke banke, alocira pojedine operativne troškove proizvodima banke.

Analiza generira niz izvještaja – opće kao što su prosječna bilanca, tekući prihodi i troškovi, bilanca i % dostupnih sredstava, sažetak prihoda i detalji troškova, analiza prinosa aktive i cijene novca, profitabilnost funkcija koje koriste sredstva i koje ih osiguravaju, izvještaje po pojedinim funkcijama – investiranja, kreditiranja, depozita, te izvještaje po troškovima pojedinih stavaka kao što su depoziti po vrstama i segmentima.

Gospodarski pokazatelji

Baza podataka koja sadrži agregirane rezultate poslovanja poduzetnika RH razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti prema podacima godišnjih statističkih izvještaja. Agregirani godišnji rezultati poslovanja iskazani su po svim stavkama Bilance stanja i Računa dobiti i više podataka iz obrasca Dodatni podaci potrebnih za detaljnije analize. Sadrži izračunata 42 poslovna pokazatelja neophodna za određivanje i praćenje rizika pojedine djelatnosti.

Uključeni podaci obuhvaćaju razdoblje od 1999. do zaključno 2016.

Registar rizika interne revizije

Aplikacija s bazom podataka namijenjena je provođenju interne revizije bazirane na riziku, dokumentiranje i planiranje rada revizije prema ocjeni rizika te odabranoj metodologiji odabira područja za reviziju. Namijenjena je internim revizorima s ciljem da omogući jednostavno stvaranje radne baze podataka rizika, regulative, unutarnjih kontrola, povezanih procesa, ocjena inhenretnih i rezidualni rizika te konačnih ocjena unutarnjih kontrola i ocjena upravljanja rizikom, planiranje i praćenje rada interne revizije, preporuka i dr.

Ukupno omogućava unošenje svih potrebnih podataka u jedinstvenu bazu kao i izradu različitih potrebnih izvještaja. Time se kreiranje baza podataka koja pokriva u cijelosti rizike i njihove kontrole te prostor revizije pojedine institucije.

Namijenjena kreditnim institucijama i osiguravateljskim društvima isporučuje se s otvorenim kodom što korisniku omogućava da aplikaciju dalje prilagođava prema vlastitim potrebama.

Registar rizika usklađenosti

Regulativa nastala na temeljima i standardima Baselskog sporazuma, EU i domaća regulativa kreditnih institucija kao i Solvency II i domaća regulativa osiguravateljskih društava zahtijevaju funcije usklađenosti sa značajnom ulogom u sustavu unutarnjih kontrola.

Između ostalog potrebno je provođenja dokumentirane pocjene rizka usklađenosti kao temelja za donošene plana aktivnosti.

Niz je praktičnih pitanja u pogledu ocjene rizika te metodologija provođenja procjene rizika i planiranja aktivnost. Aplkacija omogućava uspostavljanje baze podataka regulative i rizika kojima je institucija izložena, povezanih unutarnjih kontrola, organizacijskih jedinca / procesa, kao i niza drugih podataka potrebnih u planiranju i provođenju zadataka funkcije usklađenosti.

Aplikacija s bazom podataka je namijenjena provođenju zadataka funkcije usklađenosti, dokumentiranje i planiranje rada prema ocjeni rizika te odabranoj metodologiji procene rizika. Namijenjena je službenicima uslađenosti s ciljem da omogući stvaranje radne baze podataka rizika, regulative, unutarnjih kontrola, povezanih procesa, ocjena, planiranje i praćenje rada, preporuka i dr.

Ukupno omogućava unošenje svih potrebnih podataka u jedinstvenu bazu kao i izradu različitih potrebnih izvještaja. Namijenjena kreditnim institucijama i osiguravateljskim društvima isporučuje se s otvorenim kodom što korisniku omogućava da aplikaciju dalje prilagođava prema vlastitim potrebama.

Baza regulativnih obveza

Funkcija usklađenosti svoj plan rada donosi na temelju dokumentirane procjene rizika. Između ostalog to podrazumijeva procjenu rizika usklađenosti institucije s nizom zakona, podzakonskih propisa, smjernica i druge regulative koja upravlja poslovanjem institucije.

Izvršavanje ovog zadatka uključuje povezivanje pojedinih obvezujućih odredbi regulative s pripadajućim procesima, organizacijskim jedinicama odnosno unutarnjim kontrolama. U tom segmentu rada, veliki i vremenski nadasve zahtjevan posao predstavlja upisivanje obvezujućih odredbi regulative. Kod toga se najveći dio ovog posla funkcije usklađenosti dešava samo jednom s obzirom da se regulativa ne mijenja odjednom u cijelosti. U praksi to znači jednokratnu veliku potrebu za ljudskim resursima koji će na odgovarajući način obraditi brojne zakone, podzakonske propise i dr. kod čega treba imati na umu da se ova obveza ne odnosi samo na obveze koje proizlaze iz ZOKI-a i pratećih odluka HNB.

Baza regulativnih obveza izrađena je s ciljem da smanji ukupni dijelom skriveni trošak prvog utvrđivanja regulativnih obveza i njihovog unošenja u dokumente koji omogućavaju na pregledan način procjenu rizika i praćenje ukupne usklađenosti kreditne institucije.

Obuhvaća ukupno 116 pozitivnih zakona, podzakonskih propisa, odluka i smjernica Hrvatske narodne banke i drugih tijela, ukupno regulativu koja upravlja poslovanjem kreditne institucije. Namijenjena je službenicima funkcije usklađenosti, internim revizorima, odjelima zaduženim za pravne poslove kao i svima drugima koji moraju voditi računa o regulativnim obvezama i usklađivanju tekućeg poslovanja. Obuhvatila je regulativu sa stanjem na dan 01.11.2011. Ukupno više do 6.000 tisuća obveza za koje je potrebno utvrditi usklađenost kreditne institucije.

Baza podataka + aplikacija za kreditno rangiranje i praćenje kredita

Programski paket s bazom podataka i aplikacijom namijenjen obradi kreditnih zahtjeva, ocjenjivanju kreditnog rizika klijenta, plasmana i/ili investicijskog projekta, praćenje urednosti otplata kredita te praćenje promjene i trenda kreditnog rizika.

Temelji se na vlastitom ekspertnom modelu za ocjenjivanje kreditne sposobnosti kreditno rangiranje. Obrada i praćenje kredita odnosi se na mala i srednja poduzeća.

Sadrži niz unaprijed formatiranih izvještaja kao što su rezultat kreditne analize, ocjena rizika, analiza osjetljivosti projekta, ponderi ocjene rizika, podaci djelatnosti, vrste kredita, odobreni krediti, odbijeni krediti, lista kredita za praćenje, status kredita, kreditni gubici, tekući krediti…. itd. Omogućava formatiranje i niza drugih izvještaja prema potrebama korisnika. Upis vrsta kredita omogućava izvještaje po vrstama kredita koje banka odobrava.

Aplikacija omogućava praćenje kreditne ocjene i analizu za svaku godinu za koju su uneseni podaci uz skraćeni izvještaj koji obuhvaća tekuću kreditnu ocjenu ili širi izvještaj koji nudi mogućnost kontinuiranog praćenja ocjene i rizika iz jednog vremenskog razdoblja u drugo.

Modul za planiranje prihoda banke za razdoblje do 12 mjeseci

Jednostavan modul za planiranje prihoda manje banke za razdoblje do 12 mjeseci –  aplikacija koja pokazuje prihod koristeći početne iznose pojedinih stavaka aktive i pasive, planirani rast, iznose stavaka aktive i pasive koji dospijevaju u projiciranom razdoblju, početne i završne stope u projiciranom razdoblju.

Predložak svojim grafikonima pruža vizualnu prezentaciju rezultata poslovanja banke tijekom projiciranog razdoblja koje može biti od jednog do dvanaest mjeseci.

Jednostavnost rada omogućava u svakom trenutku promjenu parametara i simulaciju “Što ako..?” analize. Mogućnost pospremanja izrađenih projekcija na jednom mjestu trajno osigurava jednoobrazne analize uz laku provjeru točnosti parametara po završetku planiranog razdoblja.

Modul za planiranje ciljeva banke za razdoblje do 10 godina

Strateško planiranje i razrada operativnih planova iz strateških planova te potreba njihovog monitoringa i ažuriranja kod promjene okolnosti zahtijevaju analizu različitih faktora koji utječu na uspjeh poslovanja, pokazatelja poslovanja i njihovog međusobnog odnosa. Pritom, analiza “Što ako…?” predstavlja jedan od nužnih alata.

Modul za planiranje strateških i operativnih ciljeva i prihoda manje banke za razdoblje do 10 godina – jednostavna je aplikacija koja pokazuje rezultat i međusobni utjecaj pojedinih financijskih ciljeva koristeći početne iznose pojedinih stavaka aktive i pasive, početne vrijednosti pokazatelja poslovanja te planirane ciljeve iskazane kao vrijednosti pojedinih pokazatelja.

Predložak svojim grafikonima pruža vizualnu prezentaciju rezultata i odnosa pojedinih ciljeva odnosno njihovih promjena. Jednostavnost rada omogućava u svakom trenutku promjenu parametara i simulaciju “Što ako..?” analize. Mogućnost pospremanja izrađenih projekcija na jednom mjestu trajno osigurava jednoobrazne analize uz laku provjeru točnosti i promjene parametara tijekom promatranog razdoblja ili promjene okolnosti.

Modul za izračunavanje i praćenje pokazatelja poslovanja banke

Aplikacija za izračun pokazatelja poslovanja banke – koristeći rezultate poslovanja prema kontnom planu izračunava pokazatelje i omogućava njihovo jednostavno praćenje tijekom osam razdoblja. Jednostavnost rada, mogućnost pospremanja napravljenih izračuna u pojedinim dokumentima (mjesečnim, tromjesečnim ili godišnjim) osigurava jednoobraznost rezultata i uključivanje u različite izvještaje.

Sadrži pokazatelje profitabilnosti, kamatnog prihoda, efikasnosti, kvalitete aktive, kapitala, adekvatnosti kapitala, likvidnosti, upravljanja aktivom i pasivom i dioničarske vrijednosti. Prateći grafikoni omogućavaju vizualno praćenje pokazatelja dajući time u svakom trenutku mogućnost uočavanja trendova, na jednom mjestu.

Modul za usporedbu banke s bankarskom industrijom i pojedinim bankama

Aplikacija za usporedbu banke s bankarskom industrijom i pojedinom bankom – pokazuje utjecaj na prihode razlike između ključnih financijskih pokazatelja banke s pokazateljima bankarske industrije odnosno druge banke ili grupe banaka s kojom se provodi usporedba. Grafikoni daju vizualnu prezentaciju rezultata poslovanja tijekom osam razdoblja (godina, polugodišta ili tromjesečja)  te pokazuju utjecaj na poboljšanje prihoda koji rezultira promjenama u poslovanju u pojedinim segmentima ostvarivanja prihoda ili izjednačavanjem s bankarskom industrijom, konkurentnom bankom ili grupom sličnih banaka.

Uspoređujući kamatni prihod, kamatne troškove, neto kamatni prihod, nekamatni prihod i troškove, rezerve za gubitke, polužne pokazatelj kapitala, ROE, omjer kredita/aktive, učešće pojedinih vrsta kredita, prihod od vrijednosnih papira, omjer aktive koja donosi prihod prema ukupnoj aktivi, delinkventne kredite, omjer kredita koji ne donose prihod, omjer kreditnih rezervi, efikasnost režijskih troškova, troškove osoblja, aktivu po zaposlenom, troškove prostora i ostale troškove, kapital po zaposlenom i dr., modul omogućava jednostavan i trajan pregled nad razlikama u poslovanju u odnosu na bankarsku industriju i konkurentske banke.

Rezultati analize pružaju dodatne inpute prilikom planiranja, provođenja različitih analiza, osmišljavanja strateških odluka i planova, upravljanja aktivom i pasivom, pripremanja izvješća za upravu i nadzorni odbor te cijelom nizu drugih aktivnosti.

Za ostale djelatnosti

Program interne revizije

Jednostavna aplikacija koja sadrži program interne revizije prilagodljiv  vlastitim potrebama bez obzira na veličinu organizacije. Primjena interne revizije pomaže zaštiti od rasipanja resursa, financijskih i materijalnih, zaštitu od prijevara i neučinkovitosti, povećava sposobnost vrednovanja i jačanja politike i procedura unutarnje kontrole, jača povjerenje u financijska izvještaje i pouzdanost operativnih podataka,

Pojedini dijelovi programa i radna dokumentacija sadržana u ovoj aplikaciji, omogućavaju povećanje kontrole i analitičkih sposobnosti.

Dio programskog paketa Poslovna rješenja.

Program smanjivanja troškova poslovanja

Primijena aplikacije s ponuđenim sadržajem ili prilagođenim vlastitim potrebama ostvaruje probitak … s aktivnostima fokusiranim na sadržaj… da se iskoriste prednosti i snage poduzeća… koncentrira napore na poboljšanja u zanemarenim područjima… ukaže tko treba nositi koje odgovornosti… i pažljivo izloži konzistentan plan aktivnosti koji cijelo poduzeće može razumjeti i slijediti.

Neke od funkcija sadržane u aplikaciji su distribucija, nabava, proizvodnja, rukovanje materijalima, marketing, planiranje i procjena troškova, održavanje, kontrola zaliha, otprema, transport i brojne druge. Karte, upitnici, primjeri izvještaja, aktualni radni primjeri i obrasci za ispunjavanje koje nudi aplikacija vode u osmišljavanju vlastitog sustava koji rješava probleme na osnovi iskustva drugih. Niz za upotrebu jednostavnih prikaza… svaki fleksibilan i moguć za prilagođivanje konkretnoj situaciji… praktične ideje za smanjivanje troškova koje primijenjene i u drugim poduzećima… plus jasne upute.

Dio programskog paketa Poslovna rješenja.

Politike prodaje i marketinga

Aplikacija sadrži 63 politike i procedure prodaje i marketinga spremne za upotrebu. Obrasci za datoteke, primjeri provjernih lista … kontrolni upitnici, smjernice za marketinške strategije … sadrži alate koji podupiru kontrolu nad svim funkcijama prodaje i marketinga. Upitnik za audit marketinga, primjeri prodajnih provizija i planova kvota, zbirni vodič za popuste u cijenama ili provjeru distributivnih kanala, samo su neki od sadržaja.

Aplikacija politika prodaje i marketinga pruža jednostavan alat za određivajne internih smjernica i utvrđivanje poželjne prakse djelovanja suradnika i zaposlenika.

Dio programskog paketa Poslovna rješenja.

Modul za opise radnih mjesta

Problemi upravljanja ljudskim resursima često su praktične naravi – pretjerane promjene zaposlenika, neadekvatne ili nezadovoljstvo plaćama, rad na koji se ne može osloniti, destruktivno rivalstvo, nedostatak jasnog određenja što je čiji zadatak i tome slično.

Ova aplikacija nudi upravo to – praktičan odgovor na praktične dnevne probleme. Svaki ugovor o radu s bilo kojim od vaših zaposlenika treba prilog – opis poslova i radnih zadataka radnog mjesta na kojem zaposlenik radi.  Veliko, srednje li malo – svako poduzeće treba sistematizaciju – opise radnih mjesta. Program opisa radnih mjesta vam nudi upravo to – opise poslova i zadataka 102 različita radna mjesta – spremnih za korištenje ili prilagođavanje vlastitim potrebama. Poseban odjeljak programa “Korisno je zapamtiti” ističe svrhu opisivanja organizacije, podsjećajući što je važno uključiti  u vlastite opise,

Sadži ponuđenu organizaciju koju je lako slijediti – kompletan pregled radnih mjesta u osam različitih funkcionalnih područja, počevši od uprave uprave i rukovoditelja odjela te niz hijerarhiju do administrativnih i proizvodnih radnika te pomoćnih izvršitelja,

Dio programskog paketa Poslovna rješenja.

Ako vas zanima saznati više o pojedinoj aplikaciji ili rješenju...

Priručnici

Za kreditne institucije

Priručnik za internu reviziju i kontrolu u bankama

Kao odgovor na potrebu internih revizora u bankama, pred koje je regulativa bankarske industrije stavila opsežne zahtjeve pokrenuli smo ediciju Priručnika za internu reviziju i kontrolu u bankama.

Pokrivši cjelokupno poslovanje banke, edicija se bavi pitanjima koja se javljaju kod organiziranja i provođenja funkcije interne revizije, uključuje ulogu nadzornog  odbora, uprave, izvršne rukovoditelje, interne revizije, sistem odgovornosti, specifična pitanja pojedinih područja u banci. Osigurava putokaz za definiranje troškovno efikasnog programa interne revizije nudeći elemente za rad unutarnje kontrole.

Sastoji se od povremenih godišnjih izdanja i separata te specifičnih programa za područja rada uobičajena u kreditnim institucijama. Sadrži upitnike unutarnje kontrole, ciljeve revizije, procedure verifikacije, smjernice za reviziju, procedure revizije. Sadrži objašnjenja i tumačenja potrebne za praksu interne revizije i sustava kontrole, zahtjeve i preporuke u pogledu interne revizije iz svjetske prakse.

Predstavlja nezaobilazan i neprocjenjiv alat za predsjednike odbora, uprava, direktore, članove interne revizije te na kraju za one kojima je prvenstveno namijenjen – interne revizore i zaposlene na poslovima unutarnje kontrole, za sve one u bankarskoj djelatnosti koji trebaju i traže dublje razumijevanje funkcije interne revizije i sustava unutarnjih kontrola.

Obrađujući pojedina područja poslovanja koja su predmet interne revizije, priručnik posebno sadrži – ciljeve revizije pojedinog područja, smjernice revizije, upitnike unutarnje kontrole, procedure verifikacije i procedure revizije.

Isporuka koja uključuje priručnik u elektroničkom obliku omogućava jednostavno prilagođavanje pojedinih upitinika unutarnje kontrole i procedura revizije vlastitim potrebama.

Do sada smo objavili sljedeće naslove:

 • Priručnik 2000. – Organizacija i uvod u unutarnju reviziju
 • Priručnik 2001. – Etički kodeks i standardi interne revizije, unutarnja kontrola, pranje novca, prijevare
 • Priručnik 2002. – Standardi, procedure ispitivanja elektroničkog bankarstva
 • Priručnik 2003. – Revizija informacijskih sustava
 • Priručnik 2007. – Prijevare i unutarnje kontrole
 • Priručnik 2010. – Interna revizija bazirana na riziku

Kompletan sustav bankovnih politika

Brojna su istraživanja neuspjelih banaka potvrdila davno poznatu činjenicu – u većini nisu postojale ili su bile loše napisane ili provođene kreditne politike ili politike upravljanja aktivom i pasivom. Ista su istraživanja pokazala da u uspješnim bankama upravljanje odražava dva načela:

 • posvećenost dobro definiranim politikama koje reflektiraju i unapređuju viziju sadašnjosti i budućnosti banke
 • duboka svijest da se izvršno upravljanje bankom definira sposobnošću razvijanja i održavanja živog sustava ljudi, politika i planova.

U smjeru oživotvorenja ovih načela kreću se i naši napori da vam pružimo kvalitetne bankovne politike u obliku koji vam daje podloge i upute za razvoj vaših vlastitih politika. Zaokružena i kompletna, ponuda bankovnih politika uključuje 37 politika podijeljenih u sljedeća područja:

 • kreditne politike
 • politike upravljanja aktivom i pasivom
 • opće politike poslovanja
 • operativne politike
 • politike sigurnosti
 • politike prema zaposlenicima
Navedene politike nisu knjige koje teorijski razrađuju područje na koje se politika odnosi već pisani materijali – publikacije koje sadrže prijedlog teksta pojedine politike s uputama na odgovarajućim mjestima. Iako ih je moguće koristiti u integralnom tekstu,  oblikovane su tako da, uz isporuku u elektroničkom obliku, predstavljaju idealni predložak za izradu vlastitih politika unošenjem potrebnih izmjena prema uputama ili vlastitoj želji.

Prijevare u bankarstvu

Rizik i broj prijevare rastu po broju i raznovrsnosti. Nedavno istraživanje gospodarskog kriminala navodi da je više od polovine hrvatskih organizacija bilo žrtvo prijevare u nekom obliku. Sprječavanje i borba protiv prijevara postaje sve značajnija što se posebno ističe u bankarstvu. S druge strane postoji očigledan jaz između očekivanja i stvarne pripremljenosti internih revizora i svih onih koji su zaduženi za sigurnost, da se suoče s izazovima različitih oblika financijskog kriminala.
Već prvi pogled na dostupnu literaturu pokazuje manjak materijala koji bi na sustavan način obradili područje i pomogli praktičarima u njihovom dnevnom radu. Priručnik nastao 2006. kao odgovor na potrebe dnevne prakse pruža detaljni pregled postojećeg stanja i trendova u pogledu prijevara i drugih oblika zloupotreba koje se javljaju u bankarstvu, ujedno obrađujući pojedine vrste prijevara, sheme koje počinitelji koriste, faktore koji doprinose njihovom događanju, metode otkrivanja te aktivnosti i mjere prevencije.

Kretanja u bankarstvu

KRETANJA U BANKARSTVU – tromjesečni bilten s analizama i trendovima u poslovanju banaka i štedionica te sadržajima posvećenim upravljanju rizicima.

Ova bilten je ponudio analitički alat sa svrhom korištenja u upravljanju bankom te uključio podatke o poslovanju i kapitalu banaka i štedionica. Podaci i njihova analiza razmatrali su rezultate banaka i poslovanje prosječne banke u Hrvatskoj, a radi usporedbe i dodatnog informiranja i  korespondirajuće podatke banaka SAD. Uključio je prikaz trendova s komentarom te na njihovoj osnovi predviđanja daljnjih kretanja uz opće sugestije kako poslovanje institucije uskladiti s očekivanim kretanjem.

Sadržaj ove publikacije se mogao upotrijebiti kao benchmark u odnosu na koji je moguće izmjeriti rezultate pojedinačne institucije. Također, sadržavao je osnovne smjernice za korištenje sadržaja publikacije, uključujući sugeriranu metodu analize izvještaja i objašnjenja pokazatelja.

Bilten je izdavan u razdoblju 2000. – 2003. kada smo ga prestali objavljivati s obzirom da je Hrvatska narodna banka počele s objavljivanjem sličnih analiza i podataka.

Novi sporazum o kapitalu Bassel II

Lipnja 2004. Baselski je odbor za nadzor banaka, nakon višegodišnjih napora i konzultacija, usvojio je Međunarodni sporazum o mjerenju kapitala i standardima kapitala, popularno nazvan Basel II. Donoseći nova rješenja, pristupe i standarde, posebno na području operativnih rizika i tržišne discipline, njegovo je donošenje svakako jedan od najvažnijih događaja koji obilježavaju ovo desetljeće u bankarstvu.

Pružajući različite mogućnosti ne samo nacionalnim supervizorima već i samim bankama, njegova primjena otvorila je niz pitanja, zahtijevajući od banaka da ponovo osmisle svoja strateška usmjerenja ali i da što prije započnu s pripremama za vrijeme njegove primjene, nalazeći pravovremeno primjerene odgovore i rješenja prema specifičnostima vlastitog poslovanja. U međuvremen usvojene je i Novi sporauzum s nizom pratećih dokumenata kao i europske Direktive CRD i CRR koje implementiraju zahtjeve novog okvira.

S ciljem olakšavanja rada stručnjacima u domaćoj banakrskoj industriji i uz posebnu dozvolu Sekretarijata Baselskog odbora pripremili smo prijevod cjelokupnog teksta Sporazuma iz 2004. Prijevod je uključio i sve dodatke sporazuma kao i integralnu englesku verziju sporazuma.

Ako vas zanima saznati više o pojedinom priručniku...

Ostali naslovi

Na žalost, iako su sva izdanja rasprodana, pogledajte što smo sve objavili.

Menadžment

Management, Rogera Benneta, namijenjena je polaznicima tečajeva i poslijediplomskih studija  iz memandžmenta, ali i rukovoditeljima svih razina u njihovoj dnevnoj praksi. Pisana jednostavnim dnevnim jezikom uz kratki prikaz razvitka područja, sadrži objašnjenja svih ključnih pojmova i područja u poslovnom upravljanju. Stilom priručnika daje i odgovor koja se praktična rješenja primjenjuju na pojedinim područjima u svjetskoj praksi.Postala je dijelom obvezne literature na nekima od poslijediplomskih studija.

Biblioteka Menadžment za 21. stoljeće

Biblioteka Menadžment za 21. stoljeće nastala je tijekom devedesetih kao odgovor na nedostatak literature usmjerene na davanje odgovora potrebnih dnevnoj poslovnoj praksi. Koristi koje savjeti i preporuke iz naslova ove biblioteke nose njihovim čitateljima pokrivaju gotovo sva područja poslovanja poduzeća, bez obzira na njihovu veličinu. Sami naslovi pojedinih priručnika već dovoljno govore za sebe ukazujući na područje na kojem se mogu primijeniti stečene ideje. Obuhvatila je sljedeće naslove:

 • STRATEGIJE MARKETINGA – James W. Taylor – Prikazani korak-po-korak plan djelovanja nudi isprobani program za: pobjedu nad konkurencijom u borbi k najboljim proizvodima i najplodonosnijim tržištima, čitanje i tumačenje signala što ih daje tržište, usmjeravanje svih marketinških oružja na one ciljeve koji nude najveći mogući povrat, postavljanje konkurencije u obrambenu poziciju i njihovo guranje u činjenje skupih pogrešaka, kapitaliziranje jačih strana i jačanje točaka slabosti, a da bi se postigla čvrsta i vodeća pozicija u djelatnosti.
 • MOTIVIRANJE U PRODAJI – Alexander Hamilton Institute – iskustvo i resursi stotina menadžera je sažeto u praktični oblik, savjete i sugestije. Saznanja koja nosi – prednosti i nedostaci nagrađivanja, tehnike motiviranja, zašto sustav nagrađivanja koji podiže prodaju nije uvijek u interesu te kako napraviti vlastiti.
 • POLITIKE PRODAJE I MARKETINGA – Cary Cohen – knjiga koja predviđa pitanja – i nudi na licu mjesta odgovore za niz problema koji se javljaju u prodaji i marketingu. Njihovim korištenjem, politike su biti tu da vode zaposlene kroz moguća minska polja. Svi zaposlenici, bez obzira da li u prodaji ili marketingu, financijama, proizvodnji ili skladištu, raditi će zajednički efikasnije ako “govore istim jezikom”.
 • PAMETNA PRODAJA – Dan Ramsey – knjiga koja otkriva sustav korištenja prodajnih tragova i prilika, sustav efikasne reklame dajući jednostavne i primjenljive odgovore na pitanje kako povećati prodaju. Priručnik sadrži brojne analize stvarnih slučajeva. Sadrži desetke stvarnih uzoraka i primjera uspješnih sustava prodajnih tragova.
 • MODERNA PRAKSA BUDŽETA – Alexander Hamilton Institute – praktični vodič za pripremu i kontrolu budžeta u tvrtkama i poslovnim jedinicama svih veličina, u svakoj djelatnosti. Analizira i tumači budžetske tehnike: utvrđivanje budžeta prodaje, budžeta proizvodnje, troškova distribucije, općih i administrativnih izdataka, financijskih budžeta i likvidnosti, tako da se sustav budžeta može prilagoditi potrebama bez obzira na djelatnost tvrtke.
 • UPRAVLJANJE UKUPNOM KVALITETOM – John M. Kelly – priručnik sadrži više od pedeset obrazaca, upitnika, provjernih lista, alata i tehnika koje nude puni know-how sustava upravljanja kvalitetom uključivši i pripremu za certifikat po ISO 9000 standardu. Omogućava provođenje vlastitog programa upravljanja ukupnom kvalitetom – neovisno o veličini poduzeća, djelatnosti ili trenutnom položaju.
 • ODGODA PLAĆANJA I NAPLATA POTRAŽIVANJA – J.J. Andover – nudi savjete i odgovore na pitanje kako upravljati odgodom plaćanja, kreditiranjem kupaca i naplatom potraživanja. Njeno korištenje pomaže u sagledavanju načina i tehnika kojima se rizik nenaplate može uspješno smanjiti; nudi savjete, tehnike i alate u upravljanju odgodom plaćanja koja se odobrava ali i u naplati postojećih potraživanja od kupaca.
 • KOMPLETAN FINANCIJSKI I POSLOVNI SAVJETNIK – Alexander Hamilton Institute – svaki od 9 odjeljaka sadrži praktične putokaze. Na više od 600 stranica uči vas kako povećati novčani tok poduzeća, izoštriti analitičke tehnike, upotrijebiti ROI tehnike da bi se povećala dobit i ostvarili ciljevi, razvio uspješni sustav predviđanja gotovine, izabere banka, poveća dobit s poboljšanim upravljanjem gotovinom, poboljša sustav odgode plaćanja i naplate potraživanja, formulira uspješan, sadržajan i ukupan budžet poduzeća, razvije sustav informiranja menadžmenta, te pronađu problemska rješenja.
 • TEHNIKE USPJEŠNOG SMANJIVANJA TROŠKOVA – Alexander Hamilton Institute – izuzetan priručnik, koji zamjenjuje skupe konzultante, ukazuje na korake koje treba poduzeti da bi se razvio vlastiti program smanjivanja troškova. Karte, grafikoni, upitnici, primjeri izvještaja, aktualni radni primjeri i obrasci za ispunjavanje, vode u osmišljavanju sustava koji rješava probleme na osnovi iskustva drugih.
 • INTERNA REVIZIJA – Alexander Hamilton Institute – nudi da se ostvari između ostalog: potpuna zaštita poduzeća od rasipanja resursa, financijskih i materijalnih, od prijevara i neučinkovitosti, povećanu sposobnost vrednovanja i jačanja politika i procedura interne kontrole, pouzdanost operativnih podataka, sigurnost da su informacije koje dolaze točne i da mogu biti provjerene. Mogu je primijeniti i prilagoditi sva poduzeća.
 • PLAĆE I NAGRAĐIVANJE – Alexander Hamilton Institute – ukazuje kako provoditi vrednovanje rada s kojim su zadovoljni nadređeni i podređeni, napraviti poduzeće konkurentnim u privlačenju i zadržavanju kadrova. Poboljšava ukupno poslovanje kroz jednostavnije raspoređivanje pravih ljudi na prava mjesta, manje pritužbi na radna mjesta i viši moral zaposlenih. Čini poslovanje lakšim time što primjenom omogućuje – utvrđivanje ciljeva koji ljude navode na rad do granica njihovih mogućnosti, efikasno vrednovanje koje stvara trenutna i jasna poboljšanja.
 • USPJEŠNO INTERVJUIRANJE U PODUZEĆU – Alexander Hamilton Institute – knjiga koja predviđa pitanja i sadržaj razgovora s podređenima – i nudi na licu mjesta odgovore na niz ljudskih situacija i problema s kojima se dnevno suočava. Polazeći od psihologija pitanja daje stotine jednostavnih pitanja… tako da se prilikom razgovora uđe u srce problema… i izbjegnu zamke i pogrešne rečenice koje proizlaze iz neodređenosti, nepoznavanja ispravnih pitanja ili njihove nedovoljnosti.

Marketing turističkih atrakcija, festivala i posebnih događanja

MARKETING TURISTIČKIH ATRAKCIJA, FESTIVALA I POSEBNIH DOGAĐANJA – Bill Richards – praktični izvor za desetine brzih, praktičnih i provjerenih odgovora i rješenja za bolju prodaju i pitanja marketinga. Objašnjavajući što posjetitelji zaista traže pri izlasku iz svakodnevne rutine nudi praktične savjete kako ispuniti njihova očekivanja, postići njihovo zadovoljstvo i maksimirati njihov ukupan broj i zaradu. Kako provesti marketinška istraživanja, financijsko planiranje, određivanje cijena, budžetiranje, korištenje turističkih sajmova i izložbi, ulogu realizacije u marketingu i uspješni monitoring.

Priručnik koji je utjecao na oblikovanje i rast broja različitih lokalnih i drugih događanja u domaćem turizmu.

S.P.I.N. PRODAJA

S.P.I.N. PRODAJA – Niel Rackham – Bazirana na jednom od najvećih istraživačkih projekata na području prodaje (analizi više od 35.000 prodajnih poslova tijekom više od 12 godina), predstavlja jedna od najbolje dokumentiranih pristupa prodaji kada napisanih. Prodajno ponašanje i uspjeh u prodaji; Postizanje posvećenosti: zaključivanje prodajnog posla; Potrebe kupca u većim prodajnim poslovima; SPIN strategija; Davanje koristi kod većih prodajnih poslova; Sprječavanje prigovora; Preliminarna pitanja: Otvaranje posla; Primjena teorije u praksi; Dodatak A: Vrednovanje SPIN modela; Dodatak B: Skala stavova prema zaključivanju posla.

Matematika za ekonomiste

MATEMATIKA ZA EKONOMISTE – Boško Šego – Sveučilišni udžbenik, sam naslov dovoljno govori.

Poslovna informatika

POSLOVNA INFORMATIKA – Željko Panian. Svatko tko želi osvježiti svoja informatička znanja neće pogriješiti pročita li ono što mu ova nudi ova knjiga – drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, neovisno o tome bavi li se informatikom profesionalno ili želi biti samo dobro obaviješteni korisnik onog što mu ona nudi. Namijenjena studentima ali i i ljudima iz prakse, strukturirana u deset odjeljaka, sadrži informacije iz područja Interneta pružajući niz odgovora na pitanja koja si danas postavlja svaki konzument informatike u poslovnom svijetu. Kontrolna pitanja na kraju svakog odjeljka omogućuju jednostavnu provjeru znanja i razumijevanja materije.

Internet za računovođe

INTERNET ZA RAČUNOVOĐE – Željko Panian, 2001. – obuhvaća teme kao što su osnove korištenje Interneta, standardni internetski servisi, primjena u elektroničkom poslovanju tvrtke, problemi sigurnosti i privatnosti u radu s Internetom, posebnosti računovodstva u uvjetima primjene Interneta, menadžment i internetski podržano računovodstvo, Internetski sadržaji i adrese od interesa za računovođe i dr.

Velika knjiga "cool" izuma

U trenutku odmaka od poslovne prakse, sjetili smo se najmlađih i odlučili se za ovo iozdanje.

VELIKA KNJIGA “COOL” IZUMA – Margaret Kenda i William Kenda – zbirka aktivnosti što izgrađuju um i nspiriraju djecu da pronađu vlastite odgovore i rješenja na sva svoja pitanja o predivnom svijetu znanstvenih izuma. Savršeni za školu i za dom te idealni za djecu od 8 do 12 godina.

Sutrašnji radikalni izumitelji i “ludi znanstvenici” naučit će, također, sve o slavnim otkrićima i fascinantnim kreativnim procesima najvećih izumitelja u povijesti, od Sir Isaaca Newtona i Benjamina Franklina do Alexandra Grahama Bella. S lako razumljivim ilustracijama koje garantiraju maksimalne rezultate, jednostavnim objašnjenjima znanstvenih načela te inovativnim sugestijama za pretvaranje projekata u zabavne igre, ova knjiga garantirano će radoznalu djecu zainteresirati za sve radosti, mogućnosti i stvarno čarobnjaštvo moderne znanosti.

Kratki portfolio dizajna

O bojama i korištenju boja

Današnji način komunikacije s kupcima sve je sofisticiraniji. Uz pomoć pomno odabranih boja i oblika lakše ćete privući kupce te poslati poruku kojom želite da vaša tvrtka i proizvod zrače. Meuđutim, u mnoštvu informacija o bojama i njihovom utjecaju teško se snaći.

Priručnik PRIMJENA BOJA I OBLILKA U POSLOVANJU Na jednom mjestu pruža jednostavan uvid u svijet boja s jasnim uputama kako, gdje i kada odabrati i primjeniti različite boje i oblike, ovisno o vrsti vašeg poslovanja, kako bi ostvarili željeni cilj.

Ako vam je potreban grafički dizajn, izrada web stranica ili nešto drugo na području dizajna...